Statut dzielnicy

Uchwała Nr XXIII/496/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 września 2004r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście.

Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Dzielnicy Śródmieście w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr III/41/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

 

zm. uchwała nr XLIII/1027/06 Rady Miasta Gdyni z 21 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.Woj. Pom. z 2006r. Nr 103, poz.2092)
zm. uchwała nr XVI/375/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 23 poz. 642)
zm. uchwała nr XLVI/1060/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 130 poz. 2495)
zm. uchwała nr XLVII/1131/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 155 poz. 2986)
zm. uchwała nr XLV/944/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 3058)
zm. uchwała nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 92)
(tekst ujednolicony)
Uchwała Nr XXIII/496/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 września 2004r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście.
Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Statut Dzielnicy Śródmieście w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr III/41/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski
Załącznik do uchwały
nr XXIII/496/04
Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 września 2004 r.
STATUT DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§11
1. Dzielnica Śródmieście, zwana dalej dzielnicą, jest jednostką pomocniczą Miasta
Gdyni.
2. Granice dzielnicy określone są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do statutu,
oraz pomocniczo w opisie słownym.
3. Obszar dzielnicy wyznaczają granice przebiegające:
1) od strony północnej – wzdłuż terenów kolejowych (LK 228), po
południowej stronie ul. J. Śmidowicza, następnie wzdłuż granicy terenu
Stoczni Marynarki Wojennej, obejmując teren Stoczni, dalej wzdłuż
nabrzeży Portu Wojennego;
2) od strony wschodniej i południowej - wzdłuż Falochronu Głównego portu
w Gdyni, następnie, na wysokości wejścia południowego do portu, na
zachód do Mola Południowego, dalej wzdłuż linii brzegowej Zatoki
Gdańskiej, po czym przecinając plaże do ul. Zawiszy Czarnego,
u podnóża Kamiennej Góry do ul. J. Słowackiego, dalej wzdłuż ulic:
J. Słowackiego, J. Kilińskiego, J Bema do al. Marsz. Piłsudskiego, po
czym, po południowej stronie al. Marsz. Piłsudskiego do terenów
kolejowych (LK 201, LK 202, LK 250);
3) od strony zachodniej – po zachodniej stronie terenów kolejowych (LK 201,
LK 202, LK 250).
3a. W dzielnicy Śródmieście wyodrębnia się obszar Portu, którego granice
przebiegają:
1) od strony północnej – wzdłuż terenów kolejowych (LK 228), po
południowej stronie ul. J. Śmidowicza, następnie wzdłuż granicy terenu
Stoczni Marynarki Wojennej, obejmując teren Stoczni, dalej wzdłuż
nabrzeży Portu Wojennego;
2) od strony wschodniej – wzdłuż Falochronu Głównego portu w Gdyni,
następnie, na wysokości wejścia południowego do portu, na zachód do
Mola Południowego, dalej wzdłuż nabrzeży, obejmując baseny portowe do
Nabrzeża Śląskiego;
1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XLIII/1027/06 Rady Miasta Gdyni z 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXIII/496/04 z dnia 22 września 2004r. w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście, a następnie
przez § 1 pkt 2 lit. a-b uchwały nr XLV/944/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r.
3) od strony południowej i zachodniej – na zachód do ul. Waszyngtona, po
północnej stronie planowanej ul. Nowej Węglowej, następnie wzdłuż
terenów kolejowych (LK 201, LK 725, LK 960, LK 962, LK 250, LK 724).
§2
Dzielnica organizuje przedsięwzięcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkańców w
zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji,
kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony
środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
§3
1. Radni dzielnicy utrzymują stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy,
w szczególności na zebraniach i dyżurach.
2. Radni dzielnicy uczestniczą w sesjach oraz biorą udział w pracach komisji
powołanych przez radę.
§4
Zasady i tryb wyborów rady dzielnicy określa załącznik nr 2 do statutu.
§5
1. Siedzibą rady jest określony przez Prezydenta Miasta Gdyni lokal położony na
terenie miasta.
2. Warunki techniczno-organizacyjne, w tym obsługę biurową, działalności rady
zapewnia Urząd Miasta Gdyni.
Rozdział II
Organy Dzielnicy
§6
Organami dzielnicy są: rada dzielnicy, zwana dalej „radą”, i zarząd dzielnicy, zwany
dalej „zarządem”.
§7
1. Rada jest organem uchwałodawczym.
2. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
§8
1. Zarząd jest organem wykonawczym dzielnicy.
2. Zarząd działa do dnia wyboru przez radę następnej kadencji nowego zarządu,
nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od zakończenia kadencji rady.
§9
1. Funkcje w radzie i zarządzie pełnione są społecznie.
2. Funkcji radnego dzielnicy nie można łączyć z mandatem radnego Miasta Gdyni,
z funkcją prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika miasta.
2 w brzmieniu określonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLVI/1060/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r.
§10
1. Rada ulega rozwiązaniu z mocy prawa jeżeli, w terminie 6 miesięcy od daty
ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą wyników wyborów do rady, nie
dokona wyboru zarządu.
2. W przypadku rozwiązania rady nie przeprowadza się przedterminowych
wyborów.
§11
Do właściwości rady należy:
1) wybór i odwołanie zarządu,
2) realizacja organizowanych przez dzielnicę przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw,
o których mowa w § 2 statutu,
3) wybór komisji rady oraz ustalanie ich zakresu działania i składu osobowego,
4) współpraca z innymi radami dzielnic i z organizacjami pozarządowymi,
5) występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami
dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania
dzielnicy,
6) uchwalanie planu wykorzystania środków finansowych i przekazywanie go
Prezydentowi Miasta Gdyni do weryfikacji i Radzie Miasta Gdyni do
zatwierdzenia,
7) występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami
i opiniami dotyczącymi realizacji zadań publicznych miasta na terenie dzielnicy,
8) wydawanie opinii w sprawach dzielnicy.
§12
1. Rada obraduje na sesjach w siedzibie rady.
2. Przewodniczący zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć
inne miejsce obrad.
§13
Regulamin rady, określający tryb pracy rady, ustala Rada Miasta Gdyni w drodze
uchwały.
§14
1. Sesje rady zwołuje przewodniczący zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek co najmniej ¼ składu rady, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. W przypadku niedopełnienia wymogu zwołania sesji przez przewodniczącego
zarządu, sesje zwołuje przewodniczący Rady Miasta Gdyni.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący Rady Miasta Gdyni
w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady.
4. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego
zarządu, prowadzi przewodniczący Rady Miasta Gdyni lub wyznaczony przez
niego wiceprzewodniczący.
3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLVII/1131/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r.
§15
1. Sesje odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
2. O terminie kolejnej sesji przewodniczący zarządu zawiadamia radnych na sesji.
3. Zawiadomienie o sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz inne materiały
związane z sesją są dostępne dla radnych na 7 dni przed sesją w siedzibie
rady.
4. Przewodniczący zarządu podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce
i planowany porządek obrad rady.
5. Sesje rady są protokołowane.
§16
1. Obrady rady są jawne.
2. Zasady dostępu obywateli do dokumentów, wynikających z działalności rady i
jej komisji oraz zarządu, regulują odrębne przepisy, w tym Statut Miasta Gdyni.
§17
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
1) zarząd;
2) komisje rady;
3) grupa co najmniej 5 radnych.
2. Rada rozstrzyga, w formie uchwał, sprawy pozostające w zakresie jej działania.
§18
1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały rady zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością statutowego składu
zarządu.
§19
W skład zarządu wchodzi przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących.
§20
1. Przewodniczącego zarządu wybiera ze swego grona rada bezwzględną
większością głosów składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez radę spośród radnych dzielnicy
na wniosek przewodniczącego zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
§21
1. Rada może odwołać przewodniczącego zarządu na wniosek co najmniej 1/3
składu rady, większością co najmniej 3/5 głosów składu rady, w głosowaniu
tajnym.
4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr XLVII/1131/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r.
5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr XLVII/1131/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r.
2. Na uzasadniony, pisemny wniosek przewodniczącego zarządu rada może
odwołać wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu rady, w głosowaniu tajnym.
§22
Odwołanie przewodniczącego zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego
zarządu.
§23
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez przewodniczącego zarządu, rada
przyjmuje rezygnację zwykłą większością głosów.
2. Rezygnacja przewodniczącego zarządu jest równoznaczna ze złożeniem
rezygnacji przez cały zarząd.
3. Rada podejmuje uchwalę o przyjęciu rezygnacji przez cały zarząd na najbliższej
sesji rady.
4. Niepodjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji w terminie, o którym mowa w ust. 3,
jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia
miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
§24
1. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego zarządu, rada dokonuje wyboru
zarządu w trybie określonym w § 20, w terminie 6 miesięcy od dnia,
odpowiednio, odwołania, przyjęcia rezygnacji lub upływu terminu, o którym
mowa w § 23 ust. 4.
2. Jeżeli rada nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w ust. 1, ulega
rozwiązaniu z mocy prawa z upływem tego terminu.
3. Rozwiązanie rady potwierdza uchwałą Rada Miasta Gdyni na najbliższej sesji,
przypadającej po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Po rozwiązaniu rady nie przeprowadza się wyborów przedterminowych.
§25
W przypadku odwołania wiceprzewodniczącego, rada, w trybie § 20 ust. 2, dokonuje
wyboru wiceprzewodniczącego w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania.
§26
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez wiceprzewodniczącego, rada podejmuje
uchwałę o przyjęciu rezygnacji, zwykłą większością głosów, na najbliższej sesji
rady.
2. Niepodjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji przez wiceprzewodniczącego w
terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z
upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego, rada, w terminie
3 miesięcy, wybiera w trybie § 20 ust. 2 nowego wiceprzewodniczącego.
§27
1. Przewodniczący zarządu organizuje pracę i przewodniczy sesjom rady
i posiedzeniom zarządu.
2. W razie niemożności wykonywania swoich funkcji, przewodniczący przekazuje
swoje obowiązki wiceprzewodniczącemu.
3. W przypadku niedopełnienia wymogów określonych w ust. 2, rada i zarząd,
odpowiednio, wybierają ze swego grona przewodniczącego sesji rady
i posiedzeń zarządu.
§28
Do zadań zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady i innych materiałów na sesje;
2) wykonywanie uchwał rady;
3) reprezentowanie dzielnicy wobec Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta
Gdyni w zakresie wynikającym z niniejszego statutu, uchwał Rady Miasta
Gdyni i uchwał rady;
4) prowadzenie dokumentacji z działalności rady i zarządu.
§29
1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący zarządu, z własnej inicjatywy lub na
wniosek 2 wiceprzewodniczących zarządu, w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
3. Posiedzenia zarządu są protokołowane.
Rozdział III
Komisje Rady
§30
Rada, w drodze uchwały, może powołać komisje stałe i doraźne, określając ich skład
osobowy i przedmiot działania.
§31
1. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
komisji.
2. Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym tylko jednej
komisji stałej.
§32
1. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący ze swojej inicjatywy lub na
wniosek 1/3 składu komisji, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie rady, a w uzasadnionym
przypadku, za wiedzą przewodniczącego zarządu, w innym wyznaczonym
przez przewodniczącego komisji miejscu.
3. Posiedzenia komisji są protokołowane.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Dzielnicy
§33
1. W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalność dzielnicy,
w wysokości ustalanej na jednego mieszkańca, co roku, w odrębnej uchwale
Rady Miasta Gdyni.
2. Wielkość środków, o których mowa w ust. 1, jest określana według liczby
mieszkańców na stałe zameldowanych w dzielnicy w dniu 30 czerwca roku
poprzedzającego.
3. Oprócz środków, o których mowa w ust. 1, dzielnica otrzymuje środki
na gminne zadania inwestycyjne i remontowe, w wysokości określanej
w odrębnej uchwale.
4. Dzielnica może pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów w drodze
konkursów, organizowanych przez miasto.
§34
1. Rada podejmuje uchwały w sprawie wykorzystania środków, o których mowa
w § 33.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, wykonywane są przez Prezydenta Miasta
Gdyni.
3. Planowany w uchwale rady wydatek musi być zgodny z zasadami
gospodarowania środkami publicznymi, w tym m.in. celowy i uzasadniony
gospodarczo.
Rozdział V
Kontrola i nadzór nad działalnością Dzielnicy
§35
Nadzór nad działalnością organów dzielnicy jest sprawowany na podstawie kryterium
zgodności z prawem, uchwałami Rady Miasta Gdyni i zarządzeniami Prezydenta
Miasta Gdyni, w tym pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, a także
przejrzystości i jawności.
§36
Nadzór nad działalnością dzielnicy sprawują Rada Miasta Gdyni i Prezydent Miasta
Gdyni.
§37
Kontrolę nad działalnością rady i zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta
Gdyni.
§38
6w brzmieniu określonym przez § 1 ust.1 uchwały nr XVI/375/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku oraz przez § 1
pkt 2 uchwały nr XLVI/1060/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r.
Organy Miasta, jak również komisje Rady Miasta Gdyni, mają prawo żądania od rady
i zarządu oraz od komisji rady dokumentów, informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania dzielnicy.
§39
1. Przewodniczący zarządu przekazuje projekty uchwał rady Przewodniczącemu
Rady Miasta Gdyni, poprzez komórkę organizacyjną właściwą do spraw obsługi
jednostek pomocniczych Miasta, nie później niż na 7 dni przed planowaną
sesją.
2. Przewodniczący zarządu przekazuje uchwały rady Przewodniczącemu Rady
Miasta Gdyni, poprzez komórkę organizacyjną właściwą do spraw obsługi
jednostek pomocniczych Miasta, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
§40
1. Uchwały rady i zarządu sprzeczne z prawem, uchwałami Rady Miasta Gdyni lub
zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni, są nieważne.
2. O nieważności uchwały rady w całości lub w części orzeka, w drodze uchwały,
Rada Miasta Gdyni, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia
uchwały.
3. O nieważności uchwały zarządu w całości lub części orzeka, w drodze
zarządzenia, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od
dnia doręczenia uchwały.
§41
1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 40 ust. 2, w razie ustalenia, że
zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały rady, Rada Miasta
Gdyni, w drodze uchwały, stwierdza, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
niezgodność tej uchwały z prawem.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w §40 ust.3, w razie ustalenia, że zachodzą
przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały zarządu, Prezydent Miasta Gdyni,
w drodze zarządzenia, stwierdza niezgodność tej uchwały z prawem.
3. Uchwała rady i zarządu traci moc z dniem wejścia w życie odpowiednio uchwały
lub zarządzenia stwierdzających niezgodność z prawem. Uchwale i zarządzeniu
nie można nadać mocy wstecznej.

załącznik nr 2 do Statutu Dzielnicy
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW
DO RADY DZIELNICY
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1
Statut określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy, zwanej dalej radą,
zgłaszania kandydatów oraz warunki ważności tych wyborów.
§ 2
1. Wybory do rady są powszechne; prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy
mieszkaniec gminy Gdynia, który posiada prawo wybierania do rady gminy i stale zamieszkuje na
obszarze działania rady dzielnicy.
2. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
3. Wybranym w skład rady (bierne prawo wyborcze) może być każdy, komu przysługuje prawo
wybierania do danej rady.
3a. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która nie ma prawa wybieralności w wyborach do
rady gminy.
4. Stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej dzielnicy pod oznaczonym
adresem z zamiarem stałego pobytu.
§ 3
Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy
przysługuje jeden głos. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.
§ 4
Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają radnych bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych
w okręgu wyborczym. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 5

10
Wybory są tajne.
§ 5a11
O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, akty prawne, obwieszczenia i informacje Prezydenta
Miasta Gdyni i Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic są podawane do publicznej
wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszenie na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta.
7 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 1 lit. a-b uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
8 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 2 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
9 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 3 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
10 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 4 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
11 dodany przez § 5 pkt 5 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
§ 5b12
Dokumenty wymagane na podstawie niniejszych zasad niesporządzone w języku polskim są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
§ 5c13
1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o upływie terminu do wniesienia dokumentu do komisji
wyborczej, Prezydenta Miasta Gdyni lub Urzędu Miasta Gdyni, należy przez to rozumieć dzień
złożenia dokumentu komisji wyborczej lub w Urzędzie Miasta Gdyni.
2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
3. Jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem
wyborczym oraz czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane w godzinach urzędowania
Urzędu Miasta Gdyni.
Rozdział II
Organy wyborcze
§ 614
Wybory przeprowadzają:
1) stała Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zwana dalej Miejską Komisją
Wyborczą,
2) obwodowe komisje wyborcze, powoływane w związku z zarządzonymi wyborami.”
§ 6a15
1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci
w wyborach ani mężowie zaufania.
2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie
w wyborach bądź objęcia funkcji męża zaufania.
3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów oraz list kandydatów.
§ 716
Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
1) rejestrowanie kandydatów na radnych,
2) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,
2a) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich zadań,
3) zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym,
4) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,
5) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i podanie ich do publicznej
wiadomości,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przez obwodowe komisje wyborcze,
7) ustalanie regulaminu pracy obwodowych komisji wyborczych, wytycznych wiążących
obwodowe komisje wyborcze oraz udzielanie im wyjaśnień,
12 dodany przez § 5 pkt 5 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
13 dodany przez § 5 pkt 5 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
14 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 6 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
15 dodany przez § 5 pkt 7 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
16 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 8 lit. a-b uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
8) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania,
9) ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych.
§ 8
1. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie
głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
4) przekazanie protokołów głosowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
2. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mają obowiązek udziału w pracach komisji oraz
szkoleniach.
§ 917
1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno - materialne pracy komisji wyborczych zapewnia
Prezydent Miasta Gdyni.
2. Koszty wyborów pokrywane są z budżetu Miasta.
§ 1018
1. Miejską Komisję Wyborczą powołuje, na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Rada Miasta Gdyni
spośród pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz
członkowie w liczbie 8.
3. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
4. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią, którą jest znak odciśnięty z okrągłego tłoku
pieczętnego, przedstawiający godło Miasta Gdyni w środkowym polu oraz napis w otoku: „Miejska
Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic Gdynia”.
§ 1119
1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, Miejska
Komisja Wyborcza, w kolejności zgłoszeń, spośród wyborców, o których mowa w § 2 ust.1,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym z urzędu osoba wskazana przez Prezydenta
Miasta Gdyni spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych.
3. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez wyborców, o których
mowa w § 2 ust.1, Prezydentowi Miasta Gdyni najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do
godz. 16.00.
4. Kandydat do komisji wyborczej może być zgłoszony tylko jeden raz. Każde kolejne zgłoszenie
tego samego kandydata jest nieskuteczne.
5. Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej
w Gdyni w wyborach do Rady Dzielnicy ...................... zarządzonych na dzień ............... r."
6. W zgłoszeniu podaje się:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu zgłaszanego kandydata,
numer obwodowej komisji wyborczej, do której zgłaszany jest kandydat,
17 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 9 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
18 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 10 lit. a-c uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
19 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 11 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
2) oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że posiada prawa wyborcze, stale
zamieszkuje na terenie działania rady, dla wyboru której Komisja jest właściwa, i wyraża
zgodę na powołanie w skład obwodowej komisji wyborczej.
6a. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-3, jest mniejsza od
dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje
Prezydent Miasta Gdyni spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców lub spośród
pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
7. Prezydent, nie później niż w 42. dniu przed dniem wyborów, podaje do wiadomości publicznej
informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania
kandydatów do składów komisji.
8. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zwołuje Prezydent Miasta Gdyni.
9. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego
zastępcę.
10. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
11. Zmiany w składzie komisji następują w trybie przepisów o jej powołaniu najpóźniej w 7 dniu przed
dniem wyborów. Po tym terminie, jeżeli liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od jej
dopuszczalnego minimalnego składu, Prezydent Miasta Gdyni dokonuje uzupełnienia, spośród
wyborców lub spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych, do minimalnego składu komisji.
12. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) o którym mowa w § 6a ust. 2;
3) śmierci członka komisji;
4) utraty prawa wybierania;
5) niespełniania warunku, o którym mowa w § 11 ust. 1;
6) odwołania.
12a. Miejska Komisja Wyborcza może odwołać członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.
13. Obwodowe komisje wyborcze posługują się pieczęcią okrągłą, z napisem określającym nazwę
i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
§ 11a20
Miejska Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej
połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia
§ 1221
Członkom komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem
głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz zwrot kosztów podróży,
w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.
20 dodany przez § 5 pkt 12 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
21 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 13 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
Rozdział III
Zarządzanie wyborów
§ 1322
1. Wybory do rady zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji rady. Datę
wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji
rady.
2. Prezydent Miasta Gdyni wyznacza, w drodze zarządzenia, datę wyborów, zgodnie z ust. 1, oraz
określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się niezwłocznie zgodnie z § 5a, w najbliższym
wydaniu Ratusza oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział IV
Okręgi wyborcze. Ustalenie liczby radnych
§ 1423
1. Wybory do rady przeprowadza się wyłącznie na terenie dzielnicy.
2. Okręg wyborczy obejmuje obszar dzielnicy.
3. Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem, o którym mowa w § 13 ust. 2, ustala numer okręgu
wyborczego oraz liczbę mandatów w okręgu wyborczym, według zasad ustalonych ustawą
o samorządzie gminnym.
4. Ustalenie liczby radnych następuje na podstawie liczby mieszkańców dzielnicy, ujętych w stałym
rejestrze wyborców.
§ 1524
(uchylony)
Rozdział V
Obwody głosowania
§ 1625
1. W celu przeprowadzenia głosowania Prezydent Miasta Gdyni tworzy, najpóźniej w 50 dniu przed
dniem wyborów, obwody głosowania obejmujące od 1000 do 5000 mieszkańców; w szczególnie
uzasadnionych przypadkach obwody głosowania mogą liczyć powyżej 5000 mieszkańców.
2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości
w formie obwieszczenia, w sposób określony w § 5a oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,
najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.
Rozdział VI
Spis wyborców
§ 1726
1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
22 w brzmieniu określonym przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr XLVI/1060/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. oraz
przez § 5 pkt 14 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
23 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 15 lit. a-c uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
24 uchylony przez § 5 pkt 16 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
25 w brzmieniu określonym przez § 5 pkt 17 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
26 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 18 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.
3. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o spisie, należy przez to rozumieć spis prowadzony na
podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (zwanej dalej kodeksem
wyborczym), właściwych dla przeprowadzania wyborów do rad gmin, o ile niniejsze zasady
nie stanowią inaczej.
§ 1827
1. Spis wyborców służy dla wyborów do rady, do której wybory zostały zarządzone.
2. Spis sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miasta Gdyni, najpóźniej
w 21. dniu przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Spis sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania
wyborców.
4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL
oraz adres zamieszkania wyborcy – z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 17 ust. 3.
§ 18a28
1. Wyborca, stale zamieszkały na terenie dzielnicy, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu
Miasta Gdyni najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze dzielnicy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na
obszarze dzielnicy.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymienione w § 18 ust. 4.
§ 1929
1. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta Gdyni.
1a. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta
Gdyni, czy został w spisie uwzględniony.
2. Prezydent Miasta Gdyni powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu
i czasie jego udostępniania.
§ 2030
1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Gdyni reklamację w sprawie nieprawidłowości
sporządzenia spisu.
2. Prezydent Miasta Gdyni obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty jej
wniesienia i wydać decyzję w sprawie.
3. Do postępowania w sprawach reklamacji odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu
wyborczego w zakresie właściwym dla wyborów do rad gmin.
§ 2131
Najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów spis jest drukowany w dwóch egzemplarzach. Spis
wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.
27 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 19 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
28 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 20 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
29 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 21 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
30 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 22 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
31 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 23 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
Rozdział VII
Zgłaszanie kandydatów na radnych
§ 2232
1. Wyborcom przysługuje prawo zgłaszania kandydatów na radnych.
2. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również
zgłoszenie jednego kandydata.
3. Lista kandydatów w wyborach do rady może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu
radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym.
4. Kandydować można tylko z jednej listy kandydatów.
5. W zgłoszeniu listy kandydatów podaje się:
1) nazwę rady, do której dokonuje się zgłoszenia,
2) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydatów, nr telefonu kontaktowego.
6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody
na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do rady.
Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko,
datę urodzenia, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata; zgodę na
kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.
6a. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem
polskim odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu wyborczego w zakresie właściwym dla
wyborów do rad gmin.
7. W zgłoszeniu można wnosić o oznaczenie, na urzędowych obwieszczeniach i kartach do
głosowania, kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej
kandydata (nie więcej jednak niż jedną nazwą lub jednym skrótem nazwy składającymi się z nie
więcej niż 40 znaków drukarskich).
8. Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo organ
partii lub organizacji; potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem.
9. Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 50 wyborców
stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
10. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. Wycofanie udzielonego
poparcia nie jest skuteczne.
11. Wyborca udzielający poparcia liście składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska
i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
12. Na każdej karcie wykazu osób popierających listę umieszcza się nazwiska kandydatów
zgłaszanych w okręgu wyborczym.
§ 23
1. Listy kandydatów do rady zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej, najpóźniej w 30 dniu przed
dniem wyborów do godziny 2000, wraz z wykazem osób popierających listę.
2. Po dokonaniu zgłoszenia, uzupełnienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów są
niedopuszczalne.
§ 23a33
1. Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest
zgodne z przepisami statutu.
32 w brzmieniu określonym przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały nr XLVI/1060/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. oraz
przez § 5 pkt 24 lit. a-b uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
33 dodany przez § 5 pkt 25 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
2. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a
w razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego w myśl §
22 ust. 9-11 poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady,
i zwraca zgłoszenie osobie zgłaszającej listę. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie
jest możliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji
zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zgłaszającą listę.
3. Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w
ust. 2, wówczas wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku
nieusunięcia wskazanych wad w terminie, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co
do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych
kandydatów, zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową.
4. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie
zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, która rozpatruje
odwołanie w terminie 3 dni. Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje środek odwoławczy.
§ 24
1. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje we wskazanym okręgu wyborczym zgłoszenie
listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami statutu, sporządzając protokół rejestracji.
2. Komisja skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko kandydata, który zmarł, utracił
prawo wybieralności lub złożył oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
3. Komisja unieważnia rejestrację listy, jeżeli nie pozostaje na niej nazwisko żadnego kandydata.
4. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż 3/5 ustawowego składu rady,
wyborów nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja
Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.
§ 2534
1. Po zarejestrowaniu list kandydatów Miejska Komisja Wyborcza ustala rejestr kandydatów wg
kolejności alfabetycznej nazwisk.
2. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające
następujące dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach: nazwiska i imiona, wiek oraz
informację, o której mowa w § 22 ust. 7.
3. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia druk i rozplakatowanie obwieszczenia zgodnie z § 5a oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze dzielnicy najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.
Rozdział VIII
Mężowie zaufania
§ 2635
1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentującymi ich interesy w czasie głosowania
i ustalania wyników głosowania w obwodzie głosowania oraz w czasie ustalania wyników
głosowania i wyników wyborów w okręgu, są mężowie zaufania.
2. Mężem zaufania może być wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców, wyznaczony przez
zgłaszającego listę kandydatów. W przypadku podpisania zgłoszenia listy przez kilku wyborców,
męża zaufania wyznacza pierwsza osoba podpisująca zgłoszenie.
3. Zgłaszający listę kandydatów może wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdego obwodu
głosowania oraz jednego męża zaufania do Miejskiej Komisji Wyborczej.
3a. Męża zaufania zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1.
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mężom zaufania zaświadczenia.
34 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 26 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
35 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 27 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
5. Mężowie zaufania mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z ust.
4, w dniu głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji
wyborczej.
6. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.
Rozdział IX
Kampania wyborcza
§ 2736
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni
o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.
1a. Każdy może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy
popierające zgłoszenia kandydatów.
1b. Podpisy, o których mowa w ust. 1a, można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający
stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.
1c. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.
2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu
terytorialnego.
3. Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów
wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania.
4. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji
obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach
obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz
zasadach organizacji wyborów.
§ 28
Od zakończenia kampanii wyborczej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie
zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek,
jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
§ 2937
1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych,
telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po
uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej
należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez
powodowania szkód.
4. Policja (straż miejska) jest obowiązana usuwać plakaty i hasła, których sposób umieszczenia
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu
w ruchu drogowym.
5. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii
wyborczej wyborcy zgłaszający kandydatów na radnych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni
po dniu wyborów.
6. Prezydent Miasta Gdyni postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń
ogłoszeniowych nie usuniętych przez obowiązanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5.
Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.
36 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 28 lit. a-c uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
37 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 29 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
Rozdział X
Karty do głosowania
§ 3038
Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Miejska Komisja Wyborcza
zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie w przeddzień wyborów
obwodowym komisjom wyborczym.
§ 31
Na karcie do głosowania do rady umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności
alfabetycznej oraz informację, o której mowa w § 22 ust.7.
§ 32
1. Na karcie do głosowania zamieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj czcionek
powinny być jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeń umieszczonych na
karcie.
§ 33
Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej
komisji wyborczej.
Rozdział XI
Przebieg głosowania
§ 34
1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej "lokalem
wyborczym", między godziną 800 a 2000 bez przerwy.
2. O godzinie 2000 przewodniczący komisji zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili mogą
głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną 2000.
§ 35
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej
wyborcom swobodne korzystanie z nich.
§ 36
1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po
czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią komisji oraz ustala liczbę otrzymanych kart do
głosowania.
2. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
§ 37
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno być obecnych
co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego
zastępca.
§ 3839
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony
do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu
38 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 30 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
39 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 31 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
głosowania, a Urząd Miasta Gdyni potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią
prawa wybierania oraz że osoba ta nie jest wpisana do spisu w innym obwodzie.
§ 39
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu zgodnie z § 38 ust. 2 otrzymuje od
komisji kartę do głosowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność
głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 39a40
1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu w wyborach, zwanego dalej "pełnomocnictwem do głosowania".
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
§ 39b41
W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach, do głosowania przez pełnomocnika mają
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego właściwe dla wyborów do rad gmin.
§ 39c42
1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co
udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest
wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie
zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
§ 39d43
1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Gdyni lub przed innym
pracownikiem Urzędu Miasta Gdyni upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta
Miasta Gdyni, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i
imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania
zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także
wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona)
oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa
do głosowania.
40 dodany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
41 dadany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
42 dadany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
43 dadany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo
dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech
egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i
pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w Urzędzie Miasta Gdyni.
5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy
udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z
zastrzeżeniem ust. 6.
6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Miasta Gdyni
poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli
wyborca zwróci się o to we wniosku, o którym mowa w ust. 2.
§ 39e44
1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o
których mowa w § 39a, § 39c lub § 39d ust. 2 i 3, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent Miasta Gdyni
odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu
pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.
§ 39f45
1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem
wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdyni lub doręczenie takiego
oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub
pełnomocnika;
2) braku przesłanki, o której mowa w § 39c ust. 1, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w §
39c ust. 4;
3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do
głosowania.
3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu
wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie
wyborców Prezydent Miasta Gdyni, a po przekazaniu spisu - obwodowa komisja wyborcza
właściwa dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.
§ 39g46
1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy § 39 oraz § 40, z
zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej
dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.
3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w
spisie wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko
wyborcy, wraz z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do
spisu wyborców.
4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce
spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę
udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.
44 dadany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
45 dadany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
46 dadany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja wyborcza
odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa
do głosowania.
§ 39h47
1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.
2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat
za głosowanie w jego imieniu w wyborach.
3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść
majątkową lub osobistą.”
§ 40
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać przy głosowaniu inna osoba,
z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania.
§ 4148
1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie,
przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego po uzyskaniu zgody Miejskiej komisji
Wyborczej. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i
przesłana Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Prezydentowi Miasta Gdyni.
2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń zachodzi konieczność zamknięcia lokalu wyborczego
obwodowa komisja wyborcza:
1) zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem
wyborców na przechowanie przewodniczącemu komisji;
2) ustala protokolarnie:
a) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanym
pakiecie oraz oddaje je na przechowanie przewodniczącemu komisji,
b) liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,
c) liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.
3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej
zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji
oddaje się w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu
członkowi komisji. Prezydent Miasta Gdyni zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w
głosowaniu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja
wyborcza stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie, a
także na pakietach z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców są nienaruszone.
§ 42
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.
§ 4349
1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju
w czasie głosowania; w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby
zakłócające porządek i spokój.
1a. Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.
47 dadany przez § 5 pkt 32 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
48 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 33 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
49 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 34 lit. a-b uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
2. Na żądanie przewodniczącego komisji komendant właściwego komisariatu policji obowiązany jest
zapewnić konieczną pomoc.
3. W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się ust. 1a.
Rozdział XII
Sposób głosowania i warunki ważności głosu. Ustalenie wyników głosowania.
§ 4450
1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej
strony przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej
strony obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak "x" postawiono
w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy przez Miejską Komisję
Wyborczą.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych
dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
§ 4551
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania
w obwodzie do rady.
2. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w
obecności jej członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej.
§ 4652
1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do
głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza
w zapieczętowanych pakietach.
3. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w
§ 45 ust. 2, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym
komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę
kart nieważnych.
4. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę
przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby
wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
6. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w
danym obwodzie.
§ 4753
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów
nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.
3. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania,
50 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 35 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
51 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 36 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
52 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 37 lit. a-c uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
53 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 38 lit. a-d uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika,
3) kart wyjętych z urny,
4) kart nieważnych,
5) kart ważnych,
6) głosów nieważnych,
7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. W protokole wymienia się ponadto liczby otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.
5. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia
i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
6. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej
komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
7. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.
8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie
zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.
§ 48
Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej
wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym
dla wyborców jednego z egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie.
§ 4954
1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji
Wyborczej, w zapieczętowanej kopercie, drugi egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie
wraz z wyjaśnieniami komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 47 ust. 7 i 8.
2. Po wykonaniu czynności wymienionych w ust. 1 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej
niezwłocznie przekazuje w depozyt Prezydentowi Miasta Gdyni dokumenty z głosowania oraz
pieczęć.
Rozdział XIII
Ustalanie wyników wyborów
§ 5055
1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja
Wyborcza ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady.
2. Za wybranych do rady uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów.
3. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch lub więcej
kandydatów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji.
4. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie co najmniej równej 3/5 ustawowego składu
rady, ale mniejszej od liczby ustawowego składu rady, pozostałe mandaty pozostają
nieobsadzone.
54 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 39 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
55 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 40 lit. a-c uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
5. Jeżeli w wyborach wybrani zostali kandydaci w liczbie mniejszej niż 3/5 ustawowego składu rady,
rady nie powołuje się.
6. Po ustaleniu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach
protokół z wyborów do rady, zawierający liczbę:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika.
3) kart wyjętych z urny,
4) kart nieważnych,
5) kart ważnych,
6) głosów nieważnych,
7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
8) nazwiska i imiona wybranych radnych.
7. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Miejskiej
Komisji Wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
8. Mężom zaufania i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z
wymienieniem konkretnych zarzutów. § 47 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§ 5156
1. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania
i wyniki wyborów do rady poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu łatwo dostępnym dla
wyborców, jednego z egzemplarzy protokołu z wyborów do rady.
2. Drugi egzemplarz protokołu Miejska Komisja Wyborcza przekazuje Prezydentowi Miasta Gdyni do
depozytu.
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady ogłasza się zgodnie z
§ 5a.
§ 52
Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zaświadczenia o wyborze.
Rozdział XIV
Protesty wyborcze.
§ 5357
1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów do rady wyborca może wnieść protest przeciwko ważności
wyborów lub wyborowi radnego z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom
mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub
naruszenia przepisów niniejszych zasad dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania
lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.
2. Protest wnosi się do Rady Miasta Gdyni na piśmie. Wnoszący protest powinien sformułować w
nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
3. W razie wniesienia protestu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sposób określony w § 55, do
osób wybranych stosuje się przepisy o obowiązkach i prawach radnych.
56 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 41 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
57 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 42 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
§ 5458
1. Komisja Rady Miasta Gdyni właściwa w sprawach statutowych analizuje protesty, z udziałem
członków Miejskiej Komisji Wyborczej, w ciągu tygodnia od daty ich wniesienia, i wnioski
przedstawia Radzie Miasta Gdyni do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji.
2. Prezydent Miasta Gdyni oraz Miejska Komisja Wyborcza na żądanie komisji rozpatrującej protesty
udostępniają niezbędne dokumenty, w tym znajdujące się w depozycie protokoły głosowania w
obwodach, spisy wyborców oraz karty do głosowania, a także protokół z wyborów do rady,
sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą.
§ 55
1. Rada Miasta Gdyni rozpatrując protesty rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru
radnego.
2. Rada Miasta Gdyni w przypadku uznania nieważności wyborów lub nieważności wyboru radnego,
stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub
o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić
postępowanie wyborcze.
3. Od decyzji Rady Miasta Gdyni nie przysługuje odwołanie.
4. Przeprowadzenie wyborów ponownych lub podjęcie wskazanych czynności wyborczych zarządza
Prezydent Miasta Gdyni w ciągu 14 dni od rozpatrzenia protestu przez Radę Miasta Gdyni.
§ 5659
1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynności
wyborcze przeprowadzają te same komisje wyborcze, na podstawie spisu wyborców
podlegającego aktualizacji.
2. Jeżeli podstawą unieważnienia wyborów lub wyboru radnego były zarzuty odnoszące się do
komisji wyborczych lub nieprawidłowości w spisie wyborców, powołuje się nowe komisje lub
sporządza nowe spisy.
Rozdział XV
Wygaśnięcie mandatu radnego
§ 5760
1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
a) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
b) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
c) naruszenia statutowego zakazu łączenia mandatu radnego, z mandatem radnego
Miasta Gdyni, z wykonywaniem funkcji prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza
i skarbnika miasta,
d) śmierci.
2. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwały.
3. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Miejska Komisja Wyborcza zawiadamia o wstąpieniu na
jego miejsce kolejnego kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a
nie utracił prawa wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kolejnych kandydatów otrzymało równą
liczbę głosów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji.
3a. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który
uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone Miejskiej
58 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 43 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
59 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 44 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
60 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 45 lit. a-e uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.
Komisji Wyborczej na piśmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym
mu mandacie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, procedurę przewidzianą w ust. 3 stosuje się do
kandydata następnego.
4a. W przypadku zgody kandydata na objęcie mandatu radnego Miejska Komisja Wyborcza
podejmuje uchwałę o stwierdzeniu objęcia mandatu radnego.
5. W przypadku braku kandydatów, w sytuacji przewidzianej w ust. 3 do ust. 4, mandat pozostawia
się nieobsadzony. Miejska Komisja Wyborcza powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Gdyni.
Rozdział XVI
Wybory uzupełniające
§ 5861
1. Jeżeli w wyniku sytuacji, o której mowa w § 57 ust. 5, skład rady zmniejszył się poniżej 3/5
ustawowej liczby radnych, przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Prezydent Miasta Gdyni w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w § 57 ust. 5,
zarządza wybory, o których mowa w ust. 1.
3. W zarządzeniu o wyborach podaje się liczbę wybieranych radnych.
4. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na zasadach i w trybie przepisów
określonych w statucie w ciągu 4 miesięcy od daty stwierdzenia przez Miejską Komisję Wyborczą
wygaśnięcia mandatu.
5. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji rady
wybranej w wyborach zarządzonych na podstawie § 13.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady.
7. W sytuacji, o której w ust. 6, rada pracuje w zmniejszonym składzie.
61 w brzmieniu ustalonym przez § 5 pkt 46 uchwały nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama