Regulamin

Uchwała Nr XXIII/514/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 września 2004r.
 

w sprawie Regulaminu rad dzielnic

 

Działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)[1] Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1

1.      Ustala się Regulamin rad dzielnic w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa tryb pracy rad dzielnic.

 

§2

Tracą moc wszelkie dotychczasowe uchwały rad dzielnic dotyczące spraw określonych w Regulaminie rad dzielnic.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

 

 
                                                                                                                                                                            Załącznik do uchwały 
                                                                                                                                                                            nr XXIII/514/04
                                                                                                                                                                            Rady Miasta Gdyni
                                                                                                                                                                            z dnia 22 września 2004 r.
Regulamin rad dzielnic
§1
Regulamin rad dzielnic, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowy tryb pracy rady dzielnicy, w tym komisji rady dzielnicy.
§2
W obradach rady dzielnicy mogą uczestniczyć:
1)            z prawem zabierania głosu – Prezydent Miasta Gdyni, wiceprezydenci, Sekretarz Miasta Gdyni, Skarbnik Miasta Gdyni oraz radni Miasta Gdyni,
2)            osoby zaproszone przez zarząd lub radnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zarządu dzielnicy; przewodniczący obrad może wyrazić zgodę na zabranie głosu na sesji przez osobę zaproszoną.
§3
Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy składu rady.
§4
Przewodniczący zarządu organizuje pracę rady dzielnicy, a w szczególności:
1)            zwołuje sesje rady,
2)            przewodniczy obradom,
3)            zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
4)            podpisuje uchwały rady,
5)            czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu,
6)            podpisuje protokół z sesji, z zastrzeżeniem §6 ust.6
§5
1.             Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący obrad otwiera dyskusję nad porządkiem obrad.
2.             Po zgłoszeniu poprawek radni przegłosowują porządek obrad.
§6
1.             Porządek obrad powinien zawierać:
1)            przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2)            informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami,
3)            przyjęcie uchwał,
4)            wolne wnioski i informacje.
2.             Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z poprzedniej sesji radny może zgłosić na piśmie przewodniczącemu obrad, nie później niż do chwili rozpoczęcia następnej sesji rady.
3.             Protokół, do którego nie wniesiono poprawek, uważa się za przyjęty.
4.             Przyjęcie protokołu wraz z poprawkami odnotowuje się w protokole z bieżącej sesji.
5.             Zastrzeżenia do protokołu dołącza się do tego protokołu.
6.             Przyjęcie protokołu przez radę potwierdza podpisem przewodniczący obrad.
§7
1.             Projekt uchwały powinien być złożony u przewodniczącego zarządu co najmniej 10 dni przed terminem sesji.
2.             Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie merytoryczne.
3.             Projekty uchwał mogą opiniować odpowiednie komisje rady dzielnicy.
§8
1.             Obrady rady prowadzi przewodniczący zarządu. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie określonych swoich zadań jednemu z wiceprzewodni­czących.
2.             Przewodniczący obrad zapewnia w szczególności:
1)            realizację przyjętego porządku obrad;
2)            swobodę wypowiedzi radnych – w granicach rzeczowości i odpowiedzialności;
3)            rozpatrzenie każdego wniosku zgodnie z niniejszym regulaminem.
§9
1.             W celu przedstawienia projektu uchwały przewodniczący obrad udziela głosu referentowi projektu, występującemu w imieniu projektodawcy, a następnie przewodniczącym odpowiednich komisji opiniujących projekt.
2.             Czas wystąpienia referenta projektu nie powinien przekraczać 15 minut.
3.             Czas wystąpień, przewodniczących komisji opiniujących projekt nie powinien przekraczać 10 minut.
4.             Po przedstawieniu opinii, o których mowa w ust. 1, przewodniczący obrad zarządza dyskusję dotyczącą treści projektu uchwały.
5.             Czas jednego wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
6.             Wypowiedź dyskutanta powinna być zakończona wnioskiem.
7.             Poprawki do projektu uchwały radny zgłasza na piśmie przewodniczącemu obrad.
8.             W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może przedłużyć czas wypowiedzi, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5.
§10
Poza kolejnością można zgłaszać wnioski formalne o:
1)            przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2)            zmianę porządku obrad,
3)            stwierdzenie kworum,
4)            zamknięcie dyskusji,
5)            odesłanie projektu do komisji.
§11
1.             W celu przeprowadzenia głosowania tajnego rada wybiera Komisję Skrutacyjną, która określa szczegóły sposobu głosowania, warunki ważności karty i ważności głosu, ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania.
2.             W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady dzielnicy.
3.             Na karcie do głosowania umieszcza się pytanie i propozycje odpowiedzi lub warianty rozwiązania poddanego pod głosowanie, a w uzasadnionych przypadkach również informacje o sposobie głosowania.
4.             Radny głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „x” odpowiednio obok wybranej przez siebie odpowiedzi, tj. „za” lub „przeciw’ lub „wstrzymuję się”. W uzasadnionych przypadkach rada dzielnicy może ustalić inny sposób głosowania.
5.             Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
6.             Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
7.             Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§12
1.             Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
2.             Za głosy oddane uznaje się głosy: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
3.             Jeśli wnioski zgłoszone w jakiejś sprawie wykluczają się wzajemnie, przewodniczący obrad może przeprowadzić głosowanie alternatywne.
4.             Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
§13
1.             Zwykła większość głosów jest to liczba ważnych głosów oddanych „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos, liczbę ważnych głosów oddanych „przeciw”.
2.             Bezwzględna większość głosów oznacza warunek polegający na tym, że liczba ważnych głosów oddanych „za” przewyższa co najmniej o jeden liczbę pozostałych ważnych oddanych głosów.
§14
1.             Rada dzielnicy jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2.             Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej na innej sesji.
§15
1.             Z sesji rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie prawomocności obrad, porządek obrad, uchwały rady dzielnicy oraz podstawowe informacje o przebiegu posiedzenia, w tym głównie tezy wystąpień i wyniki głosowań.
2.             Załącznikami do protokołu są:
1)            projekty uchwał rady wraz z uzasadnieniami;
2)            protokoły głosowań Komisji Skrutacyjnej oraz karty z głosowania tajnego;
3)            lista obecności;
4)            podjęte uchwały.
§16
1.             Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji lub podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
2.             Komisje rady dzielnic pracują na posiedzeniach.
3.             Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
§17
1.             Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach komisji podpisując listę obecności.
2.             Radni obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach komisji, do których zostali wybrani, oraz przybywać na posiedzenia punktualnie i brać aktywny udział w ich pracy do końca posiedzenia.
§18
1.             Radni pełnią dyżury w siedzibie rady dzielnicy według ustalonego przez siebie harmonogramu.
2.             Ustalanie harmonogramu koordynuje przewodniczący zarządu.
§19
1.             Istotne informacje o działalności rady mogą być publikowane w biuletynie informacyjnym Rady Miasta Gdyni  i Prezydenta Miasta Gdyni oraz na stronach internetowych Miasta Gdyni.
2.             Rada zamieszcza informacje o swojej działalności na odpowiednich tablicach ogłoszeń na terenie dzielnicy.
§20
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin Rady Miasta Gdyni.
 

 

[1] Podstawa uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni Regulaminu rad dzielnic wynika również z § 13 statutów 22 dzielnic.

Wydarzenia

<<  Kwietnia 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Reklama
Reklama