Historia dzielnicy - kalendarium do 1930 r.

Gdynia jest już miastem - zaczyna się rozwijać.

1926 r. - 10.02 - Rozporządzenie Rady Ministrów „ o zezwoleniu gminie wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim, w województwie pomorskim na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincyj z dnia 30 maja 1853 r."
1926 r. - 22.02
- Weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1925 roku w sprawie przyłączenia do Gdyni gminy Oksywie.
1926 r. - 27.02
- Zarejestrowano Instytut Bałtycki z tymczasową siedzibą w Toruniu. Inicjatorem utworzenia Instytutu i pierwszym jego prezesem był Józef Wybicki, minister byłej dzielnicy pruskiej i pierwszy pomorski starosta krajowy. W 1931 r. powstał oddział gdyński, a w 1937 Instytut w całości został przeniesiony do Gdyni, znajdując miejsce przy ulicy Świętojańskiej 23.
1926 r. - 04.03 -
Ukazał się „Dziennik Ustaw" zawierający Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 10 lutego tegoż roku, o nadaniu Gdyni praw miejskich, podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Raczkiewicza. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.
1926 r. - 01.04
- Do Gdyni przybył Augustyn Krauze, wiceprezydent Torunia z misją zorganizowania wyborów do Rady Miejskiej.
1926 r. - 04.04
- Odbyto się pierwsze posiedzenie Komisji Rozbudowy Miasta Gdyni. Na czele Komitetu stał burmistrz lub jego zastępca oraz od 3 do 12 członków, powoływanych przez Radę Miejską.
1926 r. - 10.04
- Wojewoda pomorski Stanisław Wachowiak powołał Tymczasową Radę Miejską oraz Magistrat, w którego skład wchodzili: komisaryczny burmistrz Augustyn Krauze i dwaj członkowie: Jan Radtke - wójt Gdyni i Augustyn Grunwald - wójt Oksywia. Siedzibą Magistratu był dom Agnieszki Grubba przy ulicy Świętojańskiej 1. A. Krauze pełnił swą funkcję do listopada 1928 r.
1926 r. - 14.04
- Powołano pierwszą Radę Miejską licząca dwunastu członków. Na stanowisko burmistrza powołano Augustyna Krauzego.
1926 r. - 21.04
- Rada Miejska ustanowiła „Miejską Kasę Oszczędności Miasta Gdyni".
1926 r. - 26.04
- Wojewoda pomorski Stanisław Wachowiak wręczył władzom miejskim Gdyni uroczysty akt nadania praw miejskich.
1926 r. - 01.05
- Magistrat uruchomił Miejską Kasę Oszczędności. Powołano zarząd. Naczelnikiem został notariusz, wicewojewoda pomorski Hilary Ewert - Krzemieniewski, zastępcą i jednocześnie dyrektorem Franciszek Linke.
1926 r. - 07.05
- Towarzystwo Rybaków zorganizowało w Sali Skwiercza koncert z okazji rocznicy powstania Towarzystwa. Dochód z koncertu przeznaczono na zakup sztandaru.
1926 r. - 10.05
- Uroczyste wprowadzenie przez wojewodę Stanisława Wachowiaka członków Rady Miejskiej do lokalu posiedzeń Rady. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej, po uprzednim poświęceniu lokalu.
1926 r. - 12.05
- Statek Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja" wpłynął do budującego się portu, jako pierwszy polski statek handlowy.
1926 r. - 01.06
- Powstała pierwsza polska firma maklerska - „Polska Agencja Morska" (PAM), z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 10 w Gdyni.
1926 r. - 03.06
- Józef Krokowski dyrektor sceny bydgoskiej zorganizował w sali Skwierczą (róg Starowiejskiej i Świętojańskiej) inauguracyjne przedstawienie Teatru Letniego - trzyaktową sztukę pt. „Gorąca krew".
1926 r. - 04.06
- Komitet do spraw Zabudowy Gdyni zatwierdził pierwszy plan urbanistyczny śródmieścia.
1926 r. - 05.06
- Pożegnanie pierwszego statku Polskiej Marynarki Handlowej „Lwów" (od 1921 r. żaglowca szkolnego Szkoły Morskiej) płynącego do Sztokholmu, Helsinek i Rygi. Komendantem był kapitan Żeglugi Wielkiej Mamert Stankiewicz.
1926 r. - 08.06
- Inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, rzecznik budowy Gdyni i twórca polskiej gospodarki morskiej, został ministrem przemysłu i handlu.
1926 r. - 09.06
- Minister Spraw Wewnętrznych Kazimierz Młodzianowski wydał postanowienie o utworzeniu Miejskiego Urzędu Policyjnego w Gdyni, z siedzibą w Magistracie.
1926 r. - 16.06
- W Domu Kuracyjnym założono Towarzystwo Kupców i Przemysłowców w Gdyni.
1926 r. - 16.06
- W sali Skwiercza odbyło się inauguracyjne przedstawienie Teatru Letniego z Bydgoszczy, pod kierownictwem Józefa Krokowskiego. Zaprezentowano komedię Stefana Kiedrzyńskiego pt. „Najszczęśliwszy z ludzi".
1926 r. - 24.06
- Przybył do Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski, od 10 dni minister przemysłu i handlu. W towarzystwie ministra kolei wizytował budowę nowego dworca kolejowego i portu. Zwiedził m.in. statek „Wawel" należący do Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja".
1926 r. - 26.06
- Biskup chełmiński Stanisław Wojciech Okoniewski zwany Biskupem Morskim erygował parafię Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, wydzielonej z parafii oksywskiej i obejmującej Gdynię oraz Redłowo, Grabówek i Witomino. Pierwszym proboszczem został ksiądz Ernest Jesionowski.
1926 r. - 02.07
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Konsorcjum Francusko-Polskie podpisały protokół dotyczący wznowienia prac przy budowie portu w Gdyni, przerwanych w 1925 r.
1926 r. - 04.07
- W sali Skwiercza Teatr Letni z Bydgoszczy pod kierownictwem łózefa Krokowskiego zaprezentował farsę Ludwika Verneuila pt. „Musisz być moją".
1926 r. - 18.07
- Poświęcono nowo wybudowany dworzec kolejowy w Gdyni, według projektu inżyniera architekta Ottona Mullera. Naczelnikiem gdyńskiej stacji został Stanisław Szponar.
1926 r. - 30.07
- Odnotowano pobyt 4000 letników (przy liczbie 12000 stałych mieszkańców).
1926 r. - 31.07
- Powitano w Gdyni żaglowiec „Lwów".
1926 r. - 18.08
- Władze miejskie Gdyni przedstawiły „Memoriał w sprawie najważniejszych problemów Gdyni".
1926 r. - 10.09
- Wizyta w Gdyni 6 okrętów francuskich. Dowódcą zespołu był komandor Ruffi de Ponteves, który złożył wizytę Dowódcy Floty, komandorowi Józefowi Unrugowi.
19
26 r. - 13.09 - Ministerstwo Komunikacji zamówiło w Gdańskiej Stoczni dwa parowce wycieczkowe: „Gdańsk" i „Gdynia".

1926 r. - 26.09
- Powitanie żaglowca “Lwow” wracającego z Gandawy
1926 r. - 01.10
- Odbyło się referendum wśród rybaków gdyńskich dotyczące budowy stoczni. Wszyscy, w liczbie 57, opowiedzieli się za budową stoczni przez miasto.
1926 r. - 07.10
- Rada Miejska uchwaliła upoważnienie dla Magistratu: „do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego długoterminowej pożyczki w wysokości 100,000 zł. na budowę stoczni miejskiej.
1926 r. - 07.10
- Uchwała Rady Miejskiej mająca na celu stworzenie przedsiębiorstwa stoczniowego – data ta może być uważana za kamień węgielny i początek historii Stoczni Remontowe NAUTA.
1926 r. - 10.10
- Awaria statku „Wista" towarzystwa „Sarmacja", na Morzu Północnym. Pierwsze ofiary wśród polskich marynarzy.
1926 r. - 10.10
- Francuski statek „Eqador" zabrał pierwszą partię 8 tysięcy ton cementu z portu gdyńskiego.
1926 r. - 13.10
- Na placu Chrobrego, przy zbiegu ulic 10 Lutego i 3 Maja otwarto pierwsze w Gdyni kino - „Czarodziejka". Jego właścicielem byt Bruno Zieliński z Warszawy, widownia liczyła 400 miejsc.
1926 r. - 20.10
- Utworzony został powiat morski z siedzibą w Gdyni, obejmujący tereny byłego powiatu wejherowskiego i puckiego.
1926 r. - 25.10
- W Gdyni uruchomiono największy dotąd dźwig portowy, o nośności 150 ton.
1926 r. - 30.10
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu zawarło umowę z Konsorcjum Francusko-Polskim. Jej celem było przyspieszenie prac przy budowie nabrzeży Basenu Węglowego.
1926 r. - 02.11
- Na nabrzeżu w Basenie Węglowym zamontowano dwa dźwigi mostowe do przeładunku 60.000 ton węgla na miesiąc.
1926 r. - 06.11
- Rozpoczął pracę pierwszy dźwig w porcie gdyńskim.
1926 r. - 19.11
- Wizyta w Gdyni Wojewody Pomorskiego Kazimierza Młodzianowskiego. Wizytacja budowy portu i spotkanie z miejscową ludnością.
1926 r. - 20.11
- Minister Eugeniusz Kwiatkowski powołał Tymczasową Radę Administracyjną przedsiębiorstwa „Żegluga Polska". Prezesem został Cyryl Ratajski, prezydent Poznania. Na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa powołany został Julian Rummel.
1926 r. - 21.11
- Odbyły się w Gdyni wybory 12 radnych do pierwszej Rady Miejskiej na 3 letnią kadencję. Frekwencja wyniosła 88%, oddano 925 głosów.
1926 r. - 10.12
- Rozwiązano Tymczasową Radę Miejską w Gdyni.
1926 r. - 11.12
- Burmistrz Gdyni Augustyn Krauze dokonał uroczystego otwarcia pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej w Wielkiej Sali Magistratu. Na przewodniczącego Rady wybrano najstarszego radnego, Augustyna Józefa Skwierczą, zastępcą został Franciszek Grzegowski. Ukonstytuowano następujące komisje: radziecką, budowlaną, rozbudowy miasta, klimatyczną, spraw społecznych, kuratorium Miejskiej Kasy Oszczędności, sanitarną, spraw elektrycznych i wodociągowych, budowy szkoły, Rady szkolnej oraz podatkową.
1926 r. - 14.12
- Odbyło się drugie posiedzenie Rady Miejskiej. Podjęto uchwatę o rezygnacji z konkursu na burmistrza miasta, jednocześnie wybierając na to stanowisko, na 12 letnią kadencję wiceprezydenta Torunia Augustyna Krauzego. Po zamknięciu posiedzenia, odbyło się nieformalne zebranie radnych poświęcone organizacji targów rybnych w Gdyni.
1926 r. - 16.12
- Kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Ziółkowski podpisał akt zakupienia szkunera „Iskra".
1926 r. - 18.12
- Oddano do użytku pierwsze, całkowicie ukończone Nabrzeże Szwedzkie w Basenie Węglowym, połączone z siecią kolejową.
1926 r. - 20.12
- Odbyło się trzecie posiedzenia Rady Miejskiej. Omawiano koncepcję cmentarza przy drodze do Witomina oraz lokalizacje kolonii rybackiej i kolonii urzędniczej.
1926 r. - 24.12
- Statki „Poznań" i „Wilno" wypłynęły z Cherbourga do Gdyni.
1926 r. - 24.12
- W sali Skwiercza odbyło się nadzwyczajne zebranie Towarzystwa Rybaków.
1926 r. - 28.12
- Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o wyłączeniu miasta Gdyni z powiatu wejherowskiego i przyjęciu do powiatu puckiego, który otrzymał nazwę Powiatu Morskiego z siedzibą w Pucku.
1926 r. - 29.12
- Powołano pierwsze polskie przedsiębiorstwo żeglugowe „Żegluga Polska", z siedzibą w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 4. Dyrektorem został Julian Rummel.
1926 r. - 31.12 -
Liczba mieszkańców Gdyni wynosiła 13.780 osób.
1927 r. - 04.01
- Do portu w Gdyni przybył pierwszy z pięciu zakupionych we Francji trampów Przedsiębiorstwa Państwowego „Żegluga Polska", parowiec „Wilno" z kapitanem Mamertem Stankiewiczem. Statki te stanowiły zalążek powstającej Polskiej Marynarki Handlowej.
1927 r. - 06.01
- Poświęcenie pięciu bander dla nowych statków polskich zakupionych we Francji: „Katowice", „Kraków", „Poznań", „Toruń" i „Wilno".
1927 r. - 06.10
- Wojewoda Pomorski Kazimierz Młodzianowski odebrał przysięgę od burmistrza Augustyna Krauze.
1927 r. - 08.01
- Miejska Kasa Oszczędności otrzymała prawa dewizowe.
1927 r. - 10.01
- W Sądzie Powiatowym w Wejherowie zarejestrowano „Żeglugę Polską".
1927 r. - 17.01
- Posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie budowy nowej siedziby Magistratu.
1927 r. - 05.02
- Doroczna zabawa PCK na rzecz budowy szpitala miejskiego. Zebrano 1500zł.
1927 r. - 13.02
- Obchody 7 rocznicy wkroczenia Wojska Polskiego na Pomorze. Pochód spod Magistratu na Mszę Św. w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
1927 r. - 22.02
- Posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone projektowi statutu miasta.
1927 r. - 25.02
- Wizyta w Gdyni ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. Spotkanie z władzami miasta i kierownictwem „Żeglugi Polskiej".
1927 r. - 28.02
- Obradował Komitet Rozbudowy Miasta, pod przewodnictwem burmistrza Augustyna Krauzego.
1927 r. - 04.03
- Otwarcie i poświęcenie siedziby Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, w domu A. Skwiercza, przy ulicy 10 Lutego 8.
1927 r. - 06.03
- Zebranie Centralnego Związku Rybaków. Prezesem został A. Cłówczewski. Omawiano sprawy stoczni rybackiej.
1927 r. - 10.03
- Konferencja międzyministerialna rozbudowy miasta i portu Gdyni z udziałem burmistrza Augustyna Krauzego.
1927 r. - 20.03
- Przeniesienie krzyża sprzed budynku Magistratu na teren kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Uroczystości tej towarzyszyła procesja „całego miasta".
1927 r. - 22.03
- Pod przewodnictwem burmistrza Augusta Krauzego rozpoczęty się obrady Komitetu Rozbudowy Miasta. Uchwalono budowę domu magistrackiego, przy ulicy Starowiejskiej oraz wybrukowanie ulicy Świętojańskiej.
1927 r. - 28.03
- Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod gmachem Szkoły Powszechnej nr 1, przy ulicy 10 Lutego.
1927 r. - 29.03
- Komandor porucznik Adam Mohuczy ukończył pracę nad planem obrony Gdyni i Półwyspu Helskiego.
1927 r. - 01.04
- W gdyńskim kinie „Czarodziejka" Teatr Miejski z Grudziądza wystawił sztukę Bolesława Rosłana pt. „Golgota".
1927 r. -20.04
- Kierownictwo Marynarki Wojennej przekazało „Żegludze Polskiej" transportowiec wojenny ORP „Warta", ósmą jednostkę Polskiej Marynarki Handlowej.
1927 r. - 20.04
- Rozpoczęto budowę Mola Południowego w Gdyni.
1927 r. - 27.04
- Słynny Teatr „Reduta" Juliusza Osterwy zagrał w Gdyni komedię Aleksandra Fredry pt. „Śluby panieńskie".
1927 r. - 30.04
- Gdyński oddział Zjednoczenia Zawodowego Polskiego zorganizował pierwszy strajk, w którym wzięło udział 150 pracowników firmy „Elibor", głównie robotników portowych zatrudnionych przy przeładunku węgla, domagających się większych zarobków. Strajk trwał do 4 maja.
1927 r. - 30.04
- Przeniesiono Urząd Marynarki Handlowej z Wejherowa do Gdyni.
1927 r. - 02.05
- Rozpoczęcie działalności Urzędu Marynarki Handlowej przy ulicy Centralnej w Gdyni. W uroczystości uczestniczył minister Eugeniusz Kwiatkowski.
1927 r. - 09.05
- Utworzona została Stocznia "Nauta" - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, jej obiekty umiejscowiono u nasady Nabrzeża Śląskiego.
1927 r. - 10.05
- Powstało Polskie Zjednoczenie Rybaków Morskich w Gdyni, największa spółdzielnia rybacka w Polsce, zrzeszająca 137 członków.
1927 r. - 13.05
- Rozporządzeniem Rady Ministrów powołano do życia Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska".
1927 r. - 14.05
- Urząd Marynarki Handlowej przeniesiony został z Wejherowa do Gdyni.
1927 r. - 17.05
- Posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie budowy nowej siedziby Magistratu.
1927 r. - 01.06
- Rozporządzenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu. Akt ten zapewniał daleko idącą pomoc kredytową oraz ulgi podatkowe dla wszystkich inwestycji budowlanych wznoszonych na terenie miasta Gdyni.
1927 r. - 11.06
- Kurtuazyjna wizyta okrętów podwodnych brytyjskiej Royal Navy w gdyńskim porcie. Dowódcą zespołu był Charles Allen.
1927 r. - 16.06
- Rozpoczął działalność Oddział Morski Jachtklubu Polskiego.
1927 r. - 21.06
- Okrętem „Wilia" przywieziono z Cherbourga do Gdyni prochy Juliusza Słowackiego, przetransportowane następnie Wisłą do Krakowa. Gdynia jako pierwsza zgotowała im uroczyste przyjęcie, miało ono charakter manifestacji narodowej. Tysięczne tłumy złożyły hołd szczątkom wieszcza. W sali Skwiercza odbyło się przedstawienie „Księdza Marka" dla uczczenia poety.
1927 r. - 12.07
- Na pokładzie żaglowca „Lwów" rozpoczęto realizację pierwszego polskiego filmu morskiego pt. „Zew morza" według scenariusza Stefana Kiedrzyńskiego, w reżyserii Henryka Szaro. Producentem filmu była wytwórnia „Leo-Film".
1927 r. - 20.07
- Pożegnanie żaglowca szkolnego "Lwów" wychodzącego z Gdyni w rejs na Maderę.
1927 r. - 02.08
- Poświęcono statek „Gdynia" zamówiony przez Ministerstwo Kolei w Stoczni Gdańskiej w 1926 r. Kapitanem został Karol Ryncki.
1927 r. - 03.08
- Pierwsza wizyta w Gdyni Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Witany na dworcu przez burmistrza Augustyna Krauzego chlebem i solą prezydent, otrzymał klucze do miasta. Pobyt w Gdyni trwał do 6 sierpnia.
1927 r. - 20.08
- Port w Gdyni wizytował minister Eugeniusz Kwiatkowski i wicepremier Kazimierz Bartel.
1927 r. - 22.08
- Słynny Teatr „Reduta" zaprezentował w Gdyni, na placu przed pensjonatem „Kaszubia", w miejscu dzisiejszego Muzeum Marynarki Wojennej i domów akademickich WSM, głośną, plenerową inscenizację „Księcia Niezłomnego" Calderona-Słowackiego z Juliuszem Osterwą w roli tytułowej. Przedstawienie wożone w triumfalnym objeździe po całej Polsce, przygotowane z wielkim rozmachem inscenizacyjnym - 40 aktorów, 300 statystów na koniach, orkiestra Marynarki Wojennej, zgromadziło w Gdyni pięciotysięczną widownię.
1927 r. - 06.09
- Otwarto połączenie telefoniczne Gdynia – Hamburg.
1927 r. - 11.09
- Zawieszono i użyto po raz pierwszy dwa dzwony ("Maria" i „Józef") na wieży kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Dzwony były darem Stanisława Cholewińskiego z Warszawy.
1927 r. - 15.09
- Zamknięcie sezonu żeglugi przybrzeżnej. Statki „Żeglugi Polskiej" przewiozły 70.000 pasażerów.
1927 r. - 17.09
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu zawarło umowę z Pomorską Elektrownią „Gródek" w Toruniu w sprawie doprowadzenia linii wysokiego napięcia z Gródka do Gdyni (135 km) w ciągu 6 miesięcy.
1927 r. - 10.10
- Zatwierdzenie i przyjęcie przez władze ministerialne, samorządowe i sportowe „Programu udostępnienia i wyzyskania morza przez żeglarzy", przewidującego budowę w Gdyni portu jachtowego i stoczni.
1927 r. - 22.10
- Rozpoczęła działalność w Gdyni firma „Łuszczarnia ryżu".
1927 r. - 10.11
- Mieszkający w Gdyni adwokat i notariusz Hilary Ewert Krzemieniewski wybrany został zastępcą burmistrza Gdyni.
1927 r. - 12.11
- Powstało Towarzystwo Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni. Prezesem Towarzystwa został Bolesław Kasprowicz, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.
1927 r. - 21.11
- Towarzystwo Kupców Samodzielnych postanowiło doprowadzić do utworzenia w Gdyni Urzędu Skarbowego oraz Kasy Chorych.
1927 r. - 22.11
- Mariusz Zaruski ustąpił ze stanowiska Starosty Morskiego.
1927 r. - 06.12
- Gdyńska komórka Polskiej Partii Socjalistycznej organizuje pierwszy wiec robotniczy w Gdyni.
1927 r. - 15.12
- Utworzono w Gdyni Sekretariat Okręgowego Zjednoczenia Zawodowego Polski. Prezesem został A. Małecki, zaś sekretarzem Edward Hetmański. Siedziba sekretariatu mieściła się w Domu Wojewskiego - „Hotel pod Starym Dębem".
1927 r. - 28.12
- Ukazało się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o utworzeniu w Gdyni Sądu Powiatowego. Pod aktem tym złożyli podpisy Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski, Minister Spraw Wewnętrznych Sławoj-Składkowski oraz Minister Przemysłu i Handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Sąd obejmował miasto Gdynię, gminy Chwaszczyno, Chylonię, Cisową, Dębogórze, Kazimierz,, Kolonię, Kosakowo, Łężyce, Mechelinki, Mosty, Obłuże, Osową, Pierwoszyno, Pogórze, Rewę, Suchy Dwór, Wiczlino i Wielki Kack oraz obszary dworskie Chwarzno, Kolibki, Mały Kack, Redłowo, Stefanowo, Witomino i Wysoką.
1927 r. - 31.12
- Stocznia „Nauta" została przekształcona w nowe przedsiębiorstwo pod nazwą „Stocznia Gdyńska - Spółka Akcyjna".
1928 r. - 01.01
- Ukazał się pierwszy numer „Dziennika Gdyńskiego", pierwszej gazety redagowanej i wydawanej w Gdyni.
1928 r. - 01.01
- Utworzono Sąd Powiatowy w Gdyni, z siedzibą przy ul. 10 Lutego 39. Pierwszym naczelnikiem został sędzia Zygfryd Powałowski.
1928 r. - 06.01
- Poświęcenie gmachu Sądu Powiatowego w Gdyni, przy ulicy 10 Lutego 39. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Teodor Turzyński.
1928 r. - 08.01
- W Gdyni została otwarta pierwsza kancelaria adwokacka M. Mosiewicza.
1928 r. - 28.01
- Zjazd Delegatów Okręgu Kaszubskiego Kół Śpiewaczych w Gdyni. Prezesem został Augustyn Westphal.
1928 r. - 06.02
- Powstał Związek Pionierów Kolonialnych, jako autonomiczna sekcja Ligi Morskiej i Rzecznej.
1928 r. - 08.02
- Władze miejskie zatwierdziły pierwszy herb Gdyni, przedstawiający tarczę, na której widniał blankowany mur, z otwartą bramą, za którą widoczna była łódź rybacka.
1928 r. - 01.03
- Przy Alei Kasyna położono kamień węgielny pod budowę „Domu Zdrojowego" Pierwszego Polskiego Towarzystwa Kąpieli Morskich w Warszawie.
1928 r. - 06.03
- Prezydent RP wydał rozporządzenie w sprawie poddania Kapitanatu Portu Morskiego w Tczewie kompetencji Urzędu Marynarki Handlowej w Gdyni.
1928 r. - 07.03
- Witold Butkis założył Towarzystwo Dramatyczno-Muzyczne „Pro Arte", którego zadaniem miało być ożywianie ruchu kulturalnego w Gdyni. Prezesem został Maksymilian Berger, reżyserem był Mieczysław Pili.
1928 r. - 12.03
- Odbyło się posiedzenie Kolegium Magistrackiego z udziałem zastępcy burmistrza, Hilarego Ewerta-Krzemieniewskiego, które jednomyślnie podjęło uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Gdyni Prezydentowi Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu, Ministrowi Przemysłu i Handlu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu oraz Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Okazałe dyplomy honorowego obywatelstwa zamówiono u artysty malarza Mariana Mokwy.
1928 r. - 22.03
- Weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP o utworzeniu w Gdyni Urzędu Morskiego i Morskiego Urzędu Rybackiego, w miejsce dotychczasowego Urzędu Marynarki Handlowej. Dyrektorem UM został Józef Poznański, zaś dyrektorem MUR Antoni Hryniewicki.
1928 r. - 26.03
- Miejska Kasa Oszczędności zmieniła nazwę na Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Gdyni.
1928 r. - 01.05
- W obecności ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego poświęcono budynek Urzędu Morskiego, według projektu poznańskiego architekta Adama Ballenstedta.
1928 r. - 06.05 -
Uroczyste podniesienie polskiej bandery na zakupionym od angielskiego armatora trzymasztowym szkunerze „Saint Blance", którego polskie imię brzmiało „Iskra". Pierwszym dowódcą żaglowca był kapitan Marynarki Wojennej Henryk Eibel.
1928 r. - 24.05
- Magistrat zawarł umowę z inżynierem Crabelskim na budowę wodociągów w Gdyni.
1928 r. - 11.06
- Wywieszono projekt rozbudowy Gdyni do wiadomości publicznej.
1928 r. - 12.06
- Do Polskiej Agencji Morskiej przystąpiła „Żegluga Polska".
1928 r. - 16.06
- Ksiądz Klemens Przewoski i ksiądz Teodor Turzyński założyli „Towarzystwo Robotników Katolickich".
1928 r. - 01.07
- W czasie wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni dokonano podniesienia bandery i poświęcenia trzech nowych statków żeglugi przybrzeżnej, które otrzymały imiona dwóch córek Piłsudskiego „Jadwiga" i „Wanda" oraz córki Eugeniusza Kwiatkowskiego „Hanka". Polski Bank Przemysłowy ze Lwowa otworzył Oddział w Gdyni. Był to pierwszy prywatny bank w tym mieście.
1928 r. - 02.07
- Inauguracja regularnej komunikacji przybrzeżnej na trasie: Gdynia-Sopot-Hel przez statek „Gdańsk" i na trasie Gdynia-Orłowo-Sopot przez statek „Hanka".
1928 r. - 10.07
- W stoczni wojennej we Francji zwodowano ORP „Wicher".
1928 r. - 14.07
- Ukazał się pierwszy numer „Dziennika Gdyńskiego" wydany w drukarni akcydensowej Bolesława Kiełbra-towskiego przy ulicy Świętojańskiej.
1928 r. - 17.07 -
W Gdyni mial miejsce pierwszy maraton pływacki. Mieszkanka Torunia, pani Skowrońska przepłynęła wpław zatokę z Gdyni do Helu.
1928 r. - 20.07
- W Magistracie założono Księgę Pamiątkową Gdyni. Pierwszego wpisu dokonał Prezydent RP Ignacy Mościcki.
1928 r. - 25.07
- Otwarto i poświęcono siedzibę Oddziału Banku Handlowego przy ulicy Abrahama (dom Muchy).
1928 r. - 04.08
- Po raz pierwszy zorganizowano w Gdyni Dni Zdrowia.
1928 r. - 11.08
- W Gdyni miała miejsce wizyta dziennikarzy pomorskich.
1928 r. - 15.08
- Odbył się w Gdyni zjazd Kół Śpiewaczych Okręgu Kaszubskiego, z udziałem „Dzwonu Kaszubskiego" i „Harfy" z Chylonii.
1928 r. - 16.08
- Odbyty się doroczne regaty rybackie na kutrach.
1928 r. - 23.08 -
Na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej zatwierdzono wydatki Magistratu na wodociągi oraz przebrukowanie ulic 3 Maja, 10 Lutego i Dworcowej.
1928 r. - 23.08
- Wizyta w Gdyni ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego i nowego Wojewody Pomorskiego - Wiktora Lamota.
1928 r. - 26.08
- W Gdyni odbył się Zlot Towarzystw Gimnastycznych „Sokół".
1928 r. - 28.08
- Podpisano dodatkową umowę z Konsorcjum Francusko-Polskim, zakładającą zwiększenie zaplanowanych prac przy budowie portu.
1928 r. - 29.08 -
W porcie gdyńskim miała miejsce uroczystość podniesienia bandery na statku „Wisła".
1928 r. - 01.09
- Rozpoczęta się nauka w nowym budynku szkolnym przy ulicy 10 Lutego, co znacznie poprawiło warunki nauczania młodzieży gdyńskiej.
1928 r. - 03.09
- Firma Szandrach i Czarnowski uzyskała koncesję od Senatu Wolnego Miasta Gdańska na uruchomienie linii autobusowej Gdynia - Sopot.
1928 r. - 03.09
- Otwarcie linii autobusowej Gdynia-Oksywie i Gdynia-Sopot przez firmę Władysława Szandracha.
1928 r. - 03.09
- Powstał Związek Zawodowy Transportowców (ZZT) z sekcjami Marynarzy i Robotników Portowych.
1928 r. - 03.09
- Ukonstytuował się Oddział Morski Związku Zawodowego Transportowców RP. Prezesem został Eugeniusz Kowalski.
1928 r. - 12.09
- Delegacja Rady Miejskiej wręczyła dyplom honorowego obywatelstwa miasta Gdyni, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu "w dowód wdzięczności za pieczę nad miastem i portem Gdynia, której rozwoju i przyszłości broni Wódz z oddaną jemu Marynarką Wojenną". Dyplomy honorowego obywatelstwa otrzymali również Prezydent RP Ignacy Mościcki oraz Minister Przemysłu i Handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Autorem dyplomów był Marian Mokwa, słynny malarz marynista.
1928 r. - 13.09 -
Odbyło się pierwsze zebranie Gdyńskiego Klubu Sportowego. Przyjęto statut klubu i wybrano zarząd. Prezesem został Stanisław Jagielski.
1928 r. - 14.09
- Minister Spraw Wewnętrznych powołał Mieczysława Bilika dotychczasowego starostę białostockiego, na stanowisko Delegata Rządu przy Magistracie w Gdyni.
1928 r. - 18.09
- W Gdyni rozpoczął się pierwszy Tydzień Dziecka.
1928 r. - 19.09
- Rozpoczął się strajk robotników kolejowych budujących linię Gdynia-Wielki Kack. Strajk trwał do 5 października.
1928 r. - 23.09
- Rozpoczął się doroczny tydzień Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
1928 r. - 28.09
- Magistrat i Kasa Chorych zorganizowały izbę przyjęć z 10 łóżkami.
1928 r. - 02.10
- Zawieszono w czynnościach Augustyna Krauzego, ówczesnego burmistrza Gdyni.
1928 r. - 03.10
- Podczas prac pogłębiarskich w porcie, wydobyto dwie XVII wieczne armaty szwedzkie, z okresu wojen polsko-szwedzkich.
1928 r. - 05.10
- Zakończenie strajku w Gdyńskim Towarzystwie Robót Inżynierskich i w Stołecznym Towarzystwie Budowy Kolei Gdynia-Wielki Kack.
1928 r. - 10.10
- Minister Eugeniusz Kwiatkowski podpisał dwie umowy na budowę magazynów portowych, wydzierżawionych na 25 lat przez „Warszawskie Towarzystwo Transportowe" i „Endler & Cessing".
1928 r. - 12.10
- Strajk robotników murarskich w 22 gdyńskich przedsiębiorstwach.
1928 r. - 17.10
- Do Gdyni przyjechał Mieczysław Bilek Delegat Rządu przy Magistracie w Gdyni.
1928 r. - 19.10
- Powstało Koło Architektów Polskich w Gdyni.
1928 r. - 20.10
- Rozpoczął się w Gdyni strajk Związku Zawodowego Transportowców. Przyczyną strajku było zwolnienie 4 marynarzy ze statku m/t „Poznań".
1928 r. - 25.10
- Zakończenie strajku marynarzy polskich pełnym sukcesem. Marynarzy zwolnionych z m/t „Poznań" przyjęto do pracy, uzgodniono również podwyżki uposażeń.
1928 r. - 27.10
- Utworzono w Gdyni morsko-kolejowy skład celny.
1928 r. - 28.10
- Hilary Ewert - Krzemieniewski został mianowany komisarycznym burmistrzem Gdyni.
1928 r. - 30.10
- Powstał klub sportowy „Gryf" w Gdyni. Prezesem klubu został Wacław Wejers, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego.
1928 r. - 03.11
- Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, która przyjęła rezolucję mieszkańców przeciwko rozwiązaniu Rady Miejskiej.
1928 r. - 04.11
- Mieczysław Bilek rozpoczął pracę na stanowisku Delegata Rządu przy Magistracie w Gdyni.
1928 r. - 06.11
- W Sądzie Powiatowym w Wejherowie zarejestrowano firmę „Polska Rob "- Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe z siedzibą w Gdyni. Dyrektorem został inżynier Napoleon Korzon.
1928 r. - 11.11
- W „Casinie" odbyty się uroczyste obchody 10 rocznicy odzyskania niepodległości.
1928 r. - 17.11
- W Gdyni utworzono Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe „Polbryt"
1928 r. - 01.12 - W Gdyni powstało Towarzystwo Rzemieślników Katolickich.
1928 r. - 03.12
- Powstało w Gdyni stowarzyszenie „Morski Instytut Rybacki", prezesem zarządu został prof. Michał Siedlecki. Zadaniem MIR-u była organizacja i popieranie rybołówstwa morskiego.
1928 r. - 06.12
- Minister Skarbu wydał rozporządzenie w sprawie utworzenia morsko-kolejowego składu celnego w Gdyni-Porcie.
1928 r. - 08.12
- Posiedzenie stałej komisji międzyministerialnej dla rozwoju portu i miasta Gdyni, z udziałem ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego.
1928 r. - 12.12
- Firma C. Hartwig zorganizowała regularne połączenia żeglugowe z Kopenhagą.
1928 r. - 21.12
- Rejestracja spółki „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe S.A. „Polbryt" z siedzibą w Gdyni. 75% udziałów miała „Żegluga Polska".
1928 r. - 22.12
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu podpisało umowę w sprawie budowy olejarni w Gdyni.
1928 r. - 24.12
- Sąd Powiatowy w Gdyni otrzymał nazwę Sądu Grodzkiego. Pod względem instancji podlegał Sądowi Okręgowemu w Starogardzie Gdańskim, aż do jego likwidacji we wrześniu 1932 r.
1928 r. - 29.12
- Przedstawiciele „Żeglugi Polskiej" złożyli votum w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski - model żaglowca, z epoki kaprów królewskich.
1929 r. - 03.01
- Powołano do życia Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Pierwszym dyrektorem został Antoni Hryniewicki.
1929 r. - 12.01
- Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o wyłączeniu gminy miejskiej Gdynia z powiatu morskiego i utworzeniu z niej odrębnego starostwa grodzkiego dla celów administracji państwowej i samorządowej. Na stanowisko Starosty Grodzkiego powołano Władysława Staniszewskiego, wicestarostą został pułkownik Mieczysław Pożerski.
1929 r. - 24.01
- Gdynia zostaje miastem wydzielonym, w którym władzę administracyjno-samorządową sprawuje burmistrz (A. Krauze), a władzę państwową starosta grodzki (W. Staniszewski).
1929 r. - 11.02
- Powołano wiceburmistrza, Hilarego Ewerta – Krzemieniewskiego, na stanowisko komisarycznego wiceprezydenta miasta.
1929 r. - 18.02
- Minister Przemysłu i Handlu wydal rozporządzenie o utworzeniu Tymczasowej Rady Portowej przy Urzędzie Morskim w Gdyni.
1929 r. - 01.03 -
Ukazało się rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za złożenie przesyłek i ładunków w państwowych hangarach portowych w Gdyni.
1929 r. - 19.03
- Uchwalenie nowego statutu Magistratu.
1929 r. - 01.04
- Powołanie Miejskich Zakładów Elektrycznych (MZE) w Gdyni. Dyrektorem został K. Bieliński. Liczba odbiorców wynosiła 1500.
1929 r. - 06.04 -
Otwarcie regularnego połączenia Gdyni z Londynem
1929 r. - 11.04
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „American Scantic Line" podpisały porozumienie w sprawie otwarcia bezpośredniego połączenia Gdyni i Ameryki Północnej.
1929 r. - 25.04
- Posiedzenie Rady Miejskiej. Uchwalenie regulaminu Komitetu Rozbudowy Miasta Gdyni.
1929 r. - 27.04
- Hilary Ewert - Krzemieniewski zrezygnował ze stanowiska komisarycznego burmistrza Gdyni.
1929 r. - 01.05
- Oddano do użytku Urząd Pocztowy nr 1, z automatyczną centralą telefoniczną, przy ul. 10 Lutego.
1929 r. - 06.05
- Na wniosek Izby Wojewódzkiej w Toruniu Mieczysław Bilek, dotychczasowy Delegat Rządu, został komisarycznym prezydentem Gdyni.
1929 r. - 17.05
- Minister Reform Rolnych wydal rozporządzenie w sprawie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Gdyni.
1929 r. - 25.05
- Powstał Związek Armatorów Polskich (ZAP) z siedzibą w Gdyni. Prezesem związku został Julian Rummel.
1929 r. - 06.06
- Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku budynku Urzędu Pocztowo-Telegraficznego „Gdynia 1", z automatyczną centralą telefoniczną. W uroczystości wziął udział Minister Poczt i Telegrafów Ignacy Boerner. Był to najbardziej okazały obiekt powstały w owym czasie w śródmieściu Gdyni. Budynek o konstrukcji szkieletowej z nowoczesnym, bardzo wszechstronnym i funkcjonalnym wnętrzem, zaprojektowany został przez Juliana Putermana-Sadłowskiego.
1929 r. - 24.06
- W Gdyni otwarto Oddział Biura Podróży „Orbis" przy ul. Abrahama.
1929 r. - 10.07
- Powstała I Drużyna Morska ZHP im. Władysława IV w Gdyni. Założycielem i drużynowym był harcmistrz Edward Baranowski.
1929 r. - 20.07
- Przedsiębiorstwo „Żegluga Polska" uruchomiło połączenie Gdynia-Jastarnia statkiem „Wanda".
1929 r. - 01.08
- Rozpoczął się „wielki Tdzień Czerwonego Krzyża”
1929 r. - 03.08
- Wizyta w Gdyni Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Honorowego Komandora Jachtklubu Polskiego.
1929 r. - 05.08
- W Gdyni odbyły się wybory do Rady Miejskiej. Głosowano na kandydatów z trzech list wyborczych: Blok Gospodarczy, Blok Obywatelsko-Kaszubski i Blok Pracy. Frekwencja wyniosła 28%.
1929 r. - 14.08
- W Hotelu „Centralnym" odbył się „Wieczór Humoru" z udziałem Magdaleny Samozwaniec.
1929 r. - 17.08
- W Gdyni odbyły się „Dni Zdrowia". Zorganizowano zawody pływackie i bieg okrężny o puchar miasta.
1929 r. - 26.08
- Uroczyste otwarcie i poświęcenie z udziałem ministra Kwiatkowskiego, biskupa Okoniewskiego i ambasadora USA w Polsce bezpośredniego połączenia Gdynia - Nowy Jork, przez armatora „American Scantic Line".
1929 r. - 02.09
- Otwarto Gdyńską Szkołę Muzyczną Jana Niwińskiego z siedzibą przy ulicy 10 Lutego.
1929 r. - 08.09
- Otwarto linię autobusową Chylonia-Gdynia-Dworzec-Molo Pasażerskie.
1929 r. - 10.09
- W Szkole Powszechnej nr 1 odbyła się pierwsza sesja 20 osobowej Rady Miejskiej w Gdyni. Stanowisko Przewodniczącego Rady objął Karol Neymann, dyrektor firmy „Polskarob", wiceprzewodniczącym został Teodor Miotke, kupiec.
1929 r. - 12.09
- Minister Poczt i Telegrafów wydał rozporządzenie o uruchomieniu stałej komunikacji telefonicznej pomiędzy Gdynią a Londynem.
1929 r. - 14.09
- W Gdyni miała miejsce wizyta ministrów spraw zagranicznych Łotwy, Norwegii, Finlandii, Jugosławii, Czechosłowacji i Syjamu.
1929 r. - 21.09
- Zarejestrowano spółkę „Pantarei" - Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe S.A. w Gdyni.
1929 r. - 25.09
- Gdynię odwiedziła grupa 90 dyrektorów banków i kas komunalnych z Czechosłowacji.
1929 r. - 03.10
- Wizyta w Gdyni dziennikarzy berlińskich.
1929 r. - 06.10
- Ksiądz Teodor Turzyński poświęcił nową linię autobusową Gdynia-Chylonia (16 kursów dziennie).
1929 r. - 23.10
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej przyjęto statut Towarzystwa „Miejska Komunikacja Autobusowa". Udział miasta wynosił 50%.
1929 r. - 26.10
- Założono Koło Zrzeszenia Zawodowego Dziennikarzy w Gdyni. Prezesem zostal Waldemar Downarowicz. Sekretariat mieścil się w redakcji „Gazety Morskiej”
1929 r. - 27.10
- Gdynię wizytowali dziennikarze z brytyjskiego magazynu „Times".
1929 r. - 03.11
- Minister Poczt i Telegrafów wydał reskrypt wprowadzający komunikację telefoniczną Gdynia-Wiedeń.
1929 r. - 05.11
- „Gazeta Morska" wystosowała apel o stworzenie z Gdyni portu wolnocłowego.
1929 r. - 20.11
- Z udziałem Ministra Kolei odbyło się poświęcenie doku pływającego Stoczni Gdyńskiej.
1929 r. - 28.11
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej wybrano Radę Szkolną.
1929 r. - 12.12
- Dzień Sprawności Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych.
1929 r. - 13.12
- Na posiedzeniu Rady Miasta Gdyni przyjęto statut Miejskich Zakładów Oczyszczania Miasta.
1929 r. - 23.12
- Poświęcenie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i pierwsza Msza święta.
1930 r. - 01.01
- Powstało Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne w Gdyni Sp. z o.o. - efekt starań ówczesnego magistratu w Gdyni o utworzenie miejskiej komunikacji autobusowej. Spółkę utworzono w oparciu o ofertę złożoną Ministerstwu Przemysłu i Handlu przez Towarzystwo Komunikacji Automobilowej w Polsce z siedzibą w Poznaniu.
1930 r. - 05.01
- Pierwsze uroczyste złożenie przyrzeczenia przez harcerzy gdyńskich, pod kierownictwem harcmistrza Benedykta Porożyńskiego.
1930 r. - 09.01
- Prowizoryczne połączenie linią wysokiego napięcia Gdyni z elektrownią „Gródek".
1930 r. - 16.01
- W Gdyni odbyło się zebranie Towarzystwa Przemysłowców. Prezesem towarzystwa został Edward Kubala.
1930 r. - 17.01
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej dokonano wyboru Prezydium Rady. Przewodniczącym został K. Neyman, wiceprzewodniczącym T. Miotke.
1930 r. - 23.01
- W Gdyni miało miejsce zebranie inauguracyjne Gdyńskiego Towarzystwa Technicznego.
1930 r. - 29.01
- Premier rządu Kazimierz Bartel przyjął komisję artystyczno-konkursową przy Komitecie Budowy Pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich. Podjęto decyzję, że pomnik stanie na Molo Południowym jako latarnia morska.
1930 r. - 05.02
- Oddano do użytku nowo wybudowane wodociągi miejskie w Gdyni. Wykonawcą była firma Grobelski-Czaplicki, według projektu inżyniera Pomianowskiego z Politechniki Warszawskiej.
1930 r. - 06.02
- Walne roczne zebranie gdyńskiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół".
1930 r. - 07.02
- W Gdyni miało miejsce zebranie Związku Towarzystw, w którym wzięło udział 50 prezesów organizacji miejskich.
1930 r. - 15.02
- Capstrzyk organizacji społecznych w Gdyni z okazji 10 rocznicy wkroczenia wojsk polskich na Pomorze.
1930 r. - 16.02
- Powstało Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe, znane następnie jako Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe (GAL).
1930 r. - 20.02
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej radny Włodzimierz Petrusewicz złożył wniosek w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Gdyni generałowi Józefowi Hallerowi.
1930 r. - 23.02
- Ogólnopolska manifestacja z okazji 10-lecia odzyskania dostępu do Bałtyku, pod protektoratem Prezydenta PR, Marszałka Sejmu i Ministra Przemysłu i Handlu. Mszę świętą odprawił biskup Konstanty Dominik.
1930 r. - 26.02
- Pierwsze zamieszki uliczne bezrobotnych. Grupa demonstrujących robotników została aresztowana.
1930 r. - 02.03
- W wieku 76 lat zmarł inżynier Władysław Rummel, jeden z nielicznych wówczas specjalistów w dziedzinie budowy portów. Dzięki jego staraniom i rozległym kontaktom powstało Polsko-Francuskie Konsorcjum dla Budowy Portu w Gdyni.
1930 r. - 05.03
- W Gdyni odbyło się Walne Zebranie Kupców Samodzielnych. Prezesem został B. Łobocki.
1930 r. - 06.03
- W Gdyni miało miejsce walne zebranie Gdyńskiego Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.
1930 r. - 09.03
- Prowizoryczne połączenie linią wysokiego napięcia Gdyni z elektrownią „Gródek".
1930 r. - 11.03 -
Uruchomienie pierwszej polskiej regularnej linii pasażerskiej przez Atlantyk z Gdyni do Nowego Jorku. Linia należała do Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego S.A. W 1934 r. Towarzystwo zmieniło nazwę na Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe - GAL.
1930 r. - 11.03
- W Gdyni odbyło się walne zebranie Klubu Sportowego „Gryf". Prezesem został Julian Rummel.
1930 r. - 12.03
- Posiedzenie Rady Miejskiej, na której uchwalono przepisy budowlane.
1930 r. - 14.03
- Kolegium Magistrackie jednomyślnie podjęło uchwałę nadania honorowego obywatelstwa miasta Gdyni generałowi w stanie spoczynku Józefowi Hallerowi, który pierwszy w imieniu władz polskich objął w posiadanie Gdynię i morze na czele wojsk polskich".
1930 r. - 16.03
- W Gdyni odbył się wiec protestacyjny około 500 kupców w hotelu „Centralnym" z powodu kryzysowej sytuacji w gospodarce.
1930 r. - 25.03
- W Gdyni miała miejsce wizyta Wiceministra Skarbu Stefana Starzyńskiego.
1930 r. - 29.03
- Zarejestrowano statut Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego.
1930 r. - 01.04
- „Żegluga Polska" otworzyła statkami „Tczew" i „Chorzów" pierwsze regularne połączenie Polskiej Marynarki Handlowej: Gdynia-Lipawa-Ryga-Tallin-Helsinki.
1930 r. - 09.04
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej podjęto uchwalę o utworzeniu Urzędu Statystycznego w Gdyni.
1930 r. - 13.04
- Do portu w Gdyni wpłynął statek „Baltavia" ze 107 skautami z Wielkiej Brytanii pod komendą druha Spencera. Zorganizowano wspólne ognisko z harcerzami gdyńskimi na Polanie Redłowskiej.
1930 r. - 15.04
- Z inicjatywy mgr. Tadeusza Dobrzyńskiego powstał Okręgowy Komitet dla spraw Przyrody Wybrzeża Morskiego w Gdyni.
1930 r. - 19.04
- Odbyło się zebranie założycielskie Klubu Kapitanów Marynarki Handlowej z siedzibą w Gdyni.
1930 r. - 29.04
- Prezydent RP wydał rozporządzenie w sprawie „Wielkiej Gdyni". Rozporządzeniem prezydenta RP poszerzono granice miasta o Chylonię i Redłowo.
1930 r. - 01.05
- Pierwszy w Gdyni pochód pierwszomajowy robotników i wiec przed kolonią rybacką. Manifestacja została zorganizowana wspólnie przez Polską Partię Socjalistyczną i Związek Zawodowy Transportowców, z udziałem około 500 uczestników.
1930 r. - 02.05
- Odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której podjęto uchwałę o przystąpieniu miasta do spółki „Chłodnia i Składy Portowe".
1930 r. - 09.05
- Początek sporu Gdyni i Wolnego Miasta Gdańska. Wysokiemu Komisarzowi Ligi Narodów przedłożono oskarżenie Polski o nieprzestrzeganie pełnego wykorzystania portu gdańskiego.
1930 r. - 10.05
- Drugi i decydujący dzień „sporu o Gdynię". Wysoki Komisarz Ligi Narodów poinformował, że rząd polski nie jest zobowiązany do monopolu portu gdańskiego.
1930 r. - 11.05
- Odbyło się walne zebranie Oddziału Morskiego Yacht Klubu Polskiego. Komandorem klubu został kontradmirał Józef Unrug.
1930 r. - 12.05
- W sali polskiej „Riviery" odbył się koncert warszawskich śpiewaków.
1930 r. - 13.05
- Przy Lidze Morskiej i Rzecznej powstała sekcja Marynarki Wojennej. Przewodniczącym został Julian Cinsbert.
1930 r. - 14.05
- Otwarto bezpośrednie, codzienne połączenie kolejowe z Morzem Czarnym (Gdynia-Poznań-Katowice-Kraków-Lwów-Stanisławów-Konstanca).
1930 r. - 17.05
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej dokonano wyboru Prezydium Rady. Przewodniczącym został K. Neyman, wiceprzewodniczącym T. Miotke.
1930 r. - 18.05
- W Gdyni odbył się Zjazd Delegatów Izb Przemysłowo-Handlowych, pod przewodnictwem ministra Czesława Klernera.
1930 r. - 20.05
- Oddano do użytku kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, przy ulicy 3 Maja.
1930 r. - 01.06
- Otwarto Obserwatorium Morskie Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Gdyni.
1930 r. - 13.06
- Maria Krzemieniewska, prezes gdyńskiego oddziału Polskiego Białego Krzyża zainicjowała święto puszczania wianków do morza.
1930 r. - 10.07
- Starosta gdyński wydał rozporządzenie w sprawie kąpania się w morzu, akcji ratunkowej oraz porządku na plaży morskiej w Gdyni.
1930 r. - 13.07
- Poświęcenie żaglowca i podniesienie polskiej bandery w obecności ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, na zakupionym we Francji i przybyłym do portu gdyńskiego „Darze Pomorza", zbudowanym w Niemczech w 1909 r. Fregatę ufundował Komitet Floty Narodowej ze składek obywateli i ofiarował państwu. Podczas całej swej służby pod polską banderą Biała Fregata odbyła 102 rejsy, odwiedziła 374 porty, przebyła około 500 tysięcy mil morskich, wyszkoliła na swym pokładzie ponad 13 tysięcy słuchaczy i studentów Wyższej Szkoły Morskiej.
1930 r. - 26.07 -
Inauguracyjny rejs „Daru Pomorza” na Morze Północne i wokół Wysp brytyjskich z zawijaniem do portów w Kopenhadze, Antwerpii, Le Havre, Bergen i Goeteborgu.
1930 r. - 04.08 -
Dokonano zmian w statucie Magistratu. Utworzono Referat Kulturalno-Oświatowy.
1930 r. - 04.08 -
Prezydent RP wydał rozporządzenie o ustroju Miasta Gdyni.
1930 r. - 07.08 -
Podniesiono banderę na pierwszym polskim transatlantyku pasażerskim „Pułaski". Armatorem było Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Transportowe.
1930 r. - 08.08 -
Podniesienie bandery polskiej na pierwszym statku pasażerskim „.Polonia”. Pierwszy rejs statek odbył do Tallina, z Prezydentem RP Ignacym Mościckim na pokładzie, który udał się z oficjalną wizytą do Estonii.
1930 r. - 20.08
- Podniesiono banderę na transatlantyku „Kościuszko".
1930 r. - 22.08
- Szkoła Morska w Gdyni przekazała Marynarce Wojennej żaglowiec szkolny „Lwów". Na ORP Lwów utworzono bazę dla załóg łodzi podwodnych.
1930 r. - 31.08
- Uroczyste otwarcie Yacht Clubu w Gdyni, z udziałem komandora Józefa Unruga, który dokonał aktu podniesienia bandery na przystani.
1930 r. - 01.09
- Powstał Urząd Komisarza Rządu w Gdyni.
1930 r. - 01.09
- Ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Gdyńskiego" pod redakcją Henryka Wawrzyniaka.
1930 r. - 02.09
- W Gdyni zorganizowano wyścig kolarski „Do Polskiego Morza".
1930 r. - 09.09
- W Gdyni powstała Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka, jako agent United Baltic Corporation Ltd. London. Dyrektorem korporacji został Feliks Kollat.
1930 r. - 23.09
- Do Gdyni przybyła grupa lotników brytyjskiej Royal Air Force.
1930 r. - 28.10
- Związki przedsiębiorstw gospodarki morskiej, m.in. Związek Armatorów Polskich, Związek Maklerów, Związek Ekspedytorów, Związek Przemysłowców Portowych, utworzyły Radę Interesantów Portu w Gdyni. Prezesem Rady został inżynier Napoleon Korzon, dyrektor firmy „Polskarob".
1930 r. - 14.11
- Pierwsza wizyta w Gdyni przemysłowców czechosłowackich. Rozmowy o tranzycie czeskich towarów przez port gdyński.
1930 r. - 15.11
- Uroczyste otwarcie Kolejowej Magistrali Górny Śląsk-Gdynia.
1930 r. - 01.12
- Bolesław Kasprowicz został dyrektorem Rady Interesantów Portu w Gdyni.
1930 r. - 23.12
- W Gdyni przed Komisariatem Rządu miała miejsce manifestacja bezrobotnych.
1930 r. - 24.12 - Pierwszy publiczny występ 60 osobowego chóru „Symfonia" podczas pasterki w kościele NSPJ. Chór powstał z inicjatywy księdza dziekana Teodora Turzyńskiego i wraz z Orkiestrą Marynarki Wojennej Aleksandra Dulina stanowił ważny element życia kulturalnego w młodym mieście. Chórem „Symfonia" często dyrygował kompozytor Feliks Nowowiejski

 

Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM W Gdyni.

 

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama